LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Vujin Taukazahn
Country: Bangladesh
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 17 October 2007
Pages: 356
PDF File Size: 12.71 Mb
ePub File Size: 1.7 Mb
ISBN: 554-1-69319-752-4
Downloads: 12950
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mataur

Sprejme se za dobo najmanj petih let. Evropskemu svetu pomaga generalni lizboneka Sveta. Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven. Komisija sodeluje na sestankih.

Odbor iz odstavka 1 vsako leto preveri pravilnost poslovanja in knjigovodstva Banke. Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben. Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije.

Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro.

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Unija nadomesti Evropsko skupnost in je njena naslednica. Evropski parlament ali Svet lahko Komisijo med postopkom zaprosita za mnenje, ki ga Komisija lahko da tudi na lastno pogodbs. Per il Presidente della Repubblica italiana.

Na koncu se doda naslednji stavek: Njegov drugi odstavek se spremeni, kakor sledi: Doda se nov drugi pododstavek: Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1. Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

  DPM BL-100303 PDF

Svet ;ogodba soglasno sprejme statute teles iz odstavka 1. Institucije med seboj lojalno sodelujejo. Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost. This site uses cookies to improve your browsing experience. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1.

Skip to main content. Protokol lizbonsska prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije.

EUR-Lex – CTOC – EN – EUR-Lex

Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka. Ta naslov vsebuje naslednja poglavja:. OJ C Doda se nov odstavek:. Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo. Za namene odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za skupni evropski azilni sistem, ki zajema:. Pogodbi se lahko spremenita po rednem postopku za spremembo Pogodb.

Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet. Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema. Vsako podjetje ali oseba javnega ali zasebnega prava lahko Banko neposredno zaprosi za financiranje.

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije: Protokol o Statutu sistema Evropskih centralnih bank in Evropske centralne banke: Would you like to keep them? Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:. Vsaka pobuda Evropskega sveta na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom.

  DRIFTGLASS DELANY PDF

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. Mandat Komisije je pet let. Skrbi za doslednost zunanjega delovanja Unije. Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju. Delegacije Unije delujejo pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Visoki predstavnik je eden od podpredsednikov Komisije. Skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi.

Po rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament in Svet skupaj sprejemata uredbe, direktive ali sklepe na podlagi predloga Komisije. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe glede:.

Vstavi se nov peti del. Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom.

Evropski parlament ali Svet lahko sklene, da bo preklical pooblastilo. Posebni postopek iz drugega in tretjega pododstavka se ne uporablja za akte, ki pomenijo nadgradnjo schengenskega pravnega reda. Ne opravlja zakonodajne funkcije.

EU case law Case law Digital reports Directory of case law. Ta naslov vsebuje naslednja poglavja: Predlog iz drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom. Visoki predstavnik vodi skupno zunanjo in varnostno politiko Unije.